Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anacreontic
anacreontic
[,ænəkri'ɔntik]
tính từ
theo phong cách thơ trữ tình của A-na-cre-on (nhà thơ cổ Hy lạp)
tửu sắc, phong tình
danh từ bài thơ trữ tình theo phong cách A-na-cre-on


/,ænækri'ɔntik/

tính từ
theo phong cách thơ trữ tình của A-na-cre-on (nhà thơ cổ Hy lạp)
tửu sắc, phong tình
danh từ bài thơ trữ tình theo phong cách A-na-cre-on


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.