Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amylopsin
amylopsin
[,æmi'lɔpsin]
danh từ
(sinh vật học) Amilopxin (chất men tiêu hoá)


/,æmi'lɔpsin/

danh từ
(sinh vật học) Amilopxin (chất men tiêu hoá)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.