Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amplitude modulation
amplitude+modulation
['æmplitju:d mɔdju'lei∫n]
danh từ
sự điều biến về biên độ(Tech) biến điệu biên độ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.