Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amicability
amicability
[,æmikə'biliti]
Cách viết khác:
amicableness
['æmikəblnis]
như amicableness


/'æmikəblnis/ (amicability) /,æmikə'biliti/

danh từ
sự thân ái, sự thân mật, sự thân tính


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.