Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amateurishness
amateurishness
['æmətə:ri∫nis]
danh từ
(như) amateurism
sự không lành nghề, sự không thành thạo


/,æmə'tə:riʃnis/

danh từ
(như) amateurism
sự không lành nghề, sự không thành thạo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.