Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alumni
alumni
Xem alumnus


/ə'lʌmnəs/

danh từ, số nhiều alumni /ə'lʌmnai/
(nguyên) học sinh; (nguyên) học sinh đại học

Related search result for "alumni"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.