Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alumina
alumina
[ə'lju:minə]
danh từ
Alumin(Tech) ôxít nhôm, alumin

/ə'lju:minə/

danh từ
Alumin

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "alumina"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.