Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alto-cumulus
alto-cumulus
[,æltə'kju:mjuləs]
danh từ
(khí tượng) mây dung tích


/,æltə'kju:mjuləs/

danh từ
(khí tượng) mây dung tích


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.