Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
altar-cloth
altar-cloth
['ɔ:ltəklɔθ]
danh từ
khăn trải bàn thờ


/'ɔ:ltəklɔθ/

danh từ
khăn trải bàn thờ

Related search result for "altar-cloth"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.