Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
altar-boy
altar-boy
['ɔ:ltəbɔi]
danh từ
lễ sinh (trong giáo đường)


/'ɔ:ltəbɔi/

danh từ
lễ sinh (trong giáo đường)

Related search result for "altar-boy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.