Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
along-shore
along-shore
[ə'lɔη'∫ɔ:]
phó từ
dọc theo bờ biển, dài theo bờ biển


/ə'lɔɳ'ʃɔ:/

phó từ
dọc theo bờ biển, dài theo bờ biển

Related search result for "along-shore"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.