Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
almah
almah
['ælmə]
Cách viết khác:
alma
['ælmə]
như alma


/'ælmə/ (almah) /'ælmə/

danh từ
vũ nữ Ai-cập

Related search result for "almah"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.