Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alleviatory
alleviatory
[ə'li:viətəri]
Cách viết khác:
alleviative
[ə'li:vieitiv]
như alleviativexem alleviative

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "alleviatory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.