Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alleviative
alleviative
[ə'li:vieitiv]
Cách viết khác:
alleviatory
[ə'li:viətəri]
tính từ
làm giảm đau, làm dịu, làm khuây


/ə'li:vieitiv/ (alleviatory) /ə'li:viətəri/

tính từ
làm giảm đau, làm dịu, làm khuây

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.