Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
all-purpose
all-purpose
['ɔ:l'pə:pəs]
tính từ
có nhiều công dụng; vạn năng
an all-purpose workroom
phòng làm việc được dùng cho nhiều mục đích


/'ɔ:l'pə:pəs/

tính từ
nhiều mặt, mọi mặt; nhiều mục đích; vạn năng

Related search result for "all-purpose"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.