Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
all fools' day


/'ɔ:l'fu:lzdei/ (April-fool-dat) /'eiprəl'fu:ldei/
fool-dat) /'eiprəl'fu:ldei/

danh từ
ngày mồng 1 tháng 4 (ngày cho ăn "cá tháng tư" , đùa nghịch đánh lừa nhau)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.