Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alkalize
alkalize
['ælkəlaiz]
ngoại động từ
(hoá học) kiềm hoá


/'ælkəlaiz/

ngoại động từ
(hoá học) kiềm hoá

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.