Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alkalescent
alkalescent
[,ælkə'lesnt]
tính từ
(hoá học) có độ kiềm nhẹ


/,æælkə'lesnt/

tính từ
(hoá học) có độ kiềm nhẹ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.