Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
agreeableness
agreeableness
[ə'gri:əblnis]
Cách viết khác:
agreeability
[ə,gri:ə'biliti]
danh từ
tính dễ chịu, tính dễ thương
sự tán thành, sự đồng ý
agreeableness to sự hợp với, sự thích hợp với


/ə'griəblnis/ (agreeability) /ə,griə'biliti/

danh từ
tính dễ chịu, tính dễ thương
sự tán thành, sự đồng ý
agreeableness to sự hợp với, sự thích hợp với

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "agreeableness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.