Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
agonic
agonic
[ə'gɔnik]
tính từ
không hợp thành góc
agonic line
đường không từ thiên (đường đi qua các điểm tại đấy kim la bàn không bị lệch)


/ə'gɔnik/

tính từ
không hợp thành góc
agonic line đường không từ thiên (đường đi qua các điểm tại đấy kim la bàn không bị lệch)

Related search result for "agonic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.