Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
agip prop


/'ædʤit,prɔp/

danh từ
sự tuyên truyền cổ động
cơ quan tuyên truyền cổ động
cán bộ tuyên truyền cổ động

Related search result for "agip prop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.