Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
afoul
afoul
[ə'faul]
phó từ
chạm vào, húc vào, đâm vào
to run afoul of
húc vào, đâm bổ vào


/ə'faul/

phó từ
chạm vào, húc vào, đâm vào
to run afoul of húc vào, đâm bổ vào

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "afoul"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.