Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
affective
affective
[ə'fektiv]
tính từ
xúc động, dễ xúc động


/ə'fektiv/

tính từ
xúc động, dễ xúc động

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.