Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aeon
aeon
['i:ən]
Cách viết khác:
eon
['i:ən]
danh từ
thời đại, niên kỷ
sự vĩnh viễn; khoảng thời gian vô tận


/'i:ən/ (eon) /'i:ən/

danh từ
thời đại, niên kỷ
sự vĩnh viễn; khoảng thời gian vô tận

Related search result for "aeon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.