Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
advisableness
advisableness
[əd'vaizəblnis]
Cách viết khác:
advisability
[əd,vaizə'biliti]
như advisability


/əd,vaizə'biliti/ (advisableness) /əd'vaizəblnis/

danh từ
tính chất nên, tính chất thích hợp, tính chất đáng theo
tính chất khôn, tính chất khôn ngoan

Related search result for "advisableness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.