Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adversative
adversative
[əd'və:setiv]
tính từ
(ngôn ngữ học) đối lập


/əd'və:setiv/

tính từ
(ngôn ngữ học) đối lập


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.