Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
advance-guard
advance-guard
[əd'vɑ:ns'gɑ:d]
danh từ
(quân sự) quân tiên phong


/əd'vɑ:nsɑ:d/

danh từ
(quân sự) quân tiền phong

Related search result for "advance-guard"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.