Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adjunct professor
adjunct+professor
['ædʒʌηktprə'fesə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trợ giáo


/'ædʤʌɳktprə'fesə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trợ giáo

Related search result for "adjunct professor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.