Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adjectival
adjectival
[,ædʒek'taivəl]
tính từ
(ngôn ngữ học) có tính chất tính từ; có chức năng tính từ
an adjectival phrase/clause
cụm từ/mệnh đề có chức năng tính từ


/,ædʤek'taivəl/

tính từ
(ngôn ngữ học) có tính chất tính từ; có chức năng tính từ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.