Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adduct
adduct
[ə'dʌkt]
ngoại động từ
(giải phẫu) khép (các cơ...)


/ə'dʌkt/

ngoại động từ
(giải phẫu) khép (các cơ...)

Related search result for "adduct"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.