Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adding-machine
adding-machine
['ædiηmə,∫i:n]
danh từ
máy cộng


/'ædiɳmə,ʃi:n/

danh từ
máy cộng

Related search result for "adding-machine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.