Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
addiction

addiction
[ə'dik∫n]
danh từ
(addiction to something) thói nghiện
heroin addiction
thói nghiện hêrôin
to overcome one's addiction to alcohol
khắc phục thói nghiện rượu của mình


/ə'dikʃn/

danh từ
thói nghiện
sự ham mê, sự say mê

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "addiction"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.