Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adaptableness
adaptableness
[ə'dæptəblnis]
Cách viết khác:
adaptability
[ə,dæptə'biliti]
như adaptability


/ə,dæptə'biliti/ (adaptableness) /ə'dæptəblnis/

danh từ
tính có thể tra vào, tính có thể lắp vào
khả năng phỏng theo được, khả năng sửa lại được cho hợp
khả năng thích nghi, khả năng thích ứng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.