Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adaptable
adaptable
[ə'dæptəbl]
tính từ
có thể tra vào, có thể lắp vào
có thể phỏng theo, có thể sửa lại cho hợp
có thể thích nghi, có thể thích ứng


/ə'dæptəbl/

tính từ
có thể tra vào, có thể lắp vào
có thể phỏng theo, có thể sửa lại cho hợp
có thể thích nghi, có thể thích ứng

Related search result for "adaptable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.