Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ad interim
ad+interim
[,æd'interim]
tính từ & phó từ
tạm thời, quyền
Prime Minister ad interim
quyền thủ tướng
chargé d'affaires ad interim
đại diện lâm thời


/'æd'infi'naitəm/

tính từ & phó từ
((viết tắt) a i) quyền, tạm quyền, tạm thời
Prime Minister ad_interim quyền thủ tướng
chargé d'affaires ad_interim đại diện lâm thời

Related search result for "ad interim"
  • Words contain "ad interim" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    đại biện quyền

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.