Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
act/ækt/

danh từ

hành động, việc làm, cử chỉ, hành vi

    act of violence hành động bạo lực

    act of madness hành động điên rồ

đạo luật

    to pass an act thông qua một đạo luật

    act of parliament một đạo luật của quốc hội

chứng thư

    to take act chứng nhận

    I deliver this as my act and deed tôi xin nộp cái này coi như chứng nhận của tôi (nói khi ký)

hồi, màn (trong vở kịch)

    a play in five acts vở kịch năm màn

tiết mục (xiếc, ca múa nhạc...)

luận án, khoá luận

!to be in act to

sắp sửa (làm gì)

    to be in act to fire sắp bắn

!in the very act [of]

khi đang hành động, quả tang

    to be caught in the very act bị bắt quả tang

!to put on an act

(từ lóng) khoe mẽ, nói khoe

ngoại động từ

đóng vai (kịch, chèo, tuồng, phim)

    to act Hamlet đóng vai Hăm-lét

giả vờ, giả đò "đóng kịch"

    to act madness giả vờ điên

    to act a part đóng một vai; giả đò

nội động từ

hành động

    to act like a fool hành động như một thằng điên

cư xử, đối xử

    to act kindly towards someone đối xử tử tế với ai

giữ nhiệm vụ, làm công tác, làm

    to act as interpreter làm phiên dịch

    he acted as director in the latter's absence anh ấy thay quyền ông giám đốc khi ông giám đốc đi vắng

tác động, có tác dụng, có ảnh hưởng

    alcohol acts on the nerves rượu có tác động đến thần kinh

    the brake refused to act phanh không ăn

đóng kịch, diễn kịch, thủ vai

    to act very well thủ vai rất đạt

( upon, on) hành động theo, làm theo

    to act upon someone's advice hành động theo lời khuyên của ai

( up to) thực hành cho xứng đáng với, hành động cho xứng đáng với

    to act up to one's reputation hành động xứng đáng với thanh danh của mình


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "act"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.