Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acidimeter
acidimeter
[,æsi'dimitə]
danh từ
thiết bị đo axit


/,æsi'dimitə/

danh từ
cái đo axit

Related search result for "acidimeter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.