Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
achlamydeous
achlamydeous
[,æklə'midiəs]
tính từ
(thực vật học) không bao hoa, có hoa trần


/,æklə'midiəs/

tính từ
(thực vật học) không bao hoa, có hoa trần


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.