Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
accordant
accordant
[ə'kɔ:dənt]
tính từ
((thường) + with) thích hợp, phù hợp, hoà hợp với, theo đúng với


/ə'kɔ:dənt/

tính từ
((thường) with) thích hợp, phù hợp, hoà hợp với, theo đúng với

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "accordant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.