Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
accommodation-ladder


/ə,kɔmə'deiʃn-,lædə/
,lædə/

danh từ
(hàng hải) thang, thang dây (ở bên sườn tàu thuỷ để lên xuống các xuồng nhỏ)

Related search result for "accommodation-ladder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.