Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
accentuation
accentuation
[æk,sentju'ei∫n]
danh từ
sự nhấn trọng âm, sự đặt trọng âm, sự đánh dấu trọng âm
sự nhấn mạnh, sự nêu bật(Tech) gia cường, nhấn mạnh

/æk'sentju'eiʃn/

danh từ
sự nhấn trọng âm, sự đặt trọng âm, sự đánh dấu trọng âm
sự nhấn mạnh, sự nêu bật

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "accentuation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.