Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abstractionist
abstractionist
[æb'stræk∫ənist]
danh từ
(nghệ thuật) người theo chủ nghĩa trừu tượng
tính từ
(nghệ thuật) theo lối trừu tượng, trừu tượng chủ nghĩa


/æb'strækʃənist/

danh từ
(nghệ thuật) người theo chủ nghĩa trừu tượng

tính từ
(nghệ thuật) theo lối trừu tượng, trừu tượng chủ nghĩa

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.