Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abstractionism
abstractionism
[æb'stræk∫ənizm]
danh từ
(nghệ thuật) chủ nghĩa trừu tượng


/æb'strækʃənizm/

danh từ
(nghệ thuật) chủ nghĩa trừu tượng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.