Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abolitionise
abolitionise
[,æbə'li∫ənaiz]
Cách viết khác:
abolitionize
[,æbə'li∫ənaiz]
như abolitionize


/,æbə'liʃənaiz/ (abolitionise) /,æbə'liʃənaiz/

ngoại động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm cho theo chủ nghĩa bãi nô

Related search result for "abolitionise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.