Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abbatial
abbatial
[ə'bei∫əl]
tính từ
(thuộc) trưởng tu viện


/ə'beiʃəl/

tính từ
(thuộc) trưởng tu viện

Related search result for "abbatial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.