Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abase


/ə'beis/

ngoại động từ

làm hạ phẩm giá, làm mất thể diện, làm nhục

    to abase one-self tự hạ mình


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "abase"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.