Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abalone

abalone
[,æbə'louni]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bào ngư


/,æbə'louni/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bào ngư

Related search result for "abalone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.