Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abacus/'æbəkəs/

danh từ, số nhiều abaci, abacuses

bàn tính

    to move counters of an abacus; to work an abacus tính bằng bàn tính, gảy bàn tính

(kiến trúc)

đầu cột, đỉnh cột


Related search result for "abacus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.