Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gamma

gamma
['gæmə]
danh từ
Gama (chữ cái Hy-lạp)
(động vật học) bướm gama
gamma minus
dưới trung bình
gamma plus
trên trung bình(Tech) gamma (độ tương phản); gamma (tỉ lệ độ chói và điện áp thị tần); gamma (đơn vị cường độ từ trường)

/'gæmə/

danh từ
Gama (chữ cái Hy-lạp)
(động vật học) bướm gama !gamma minus
dưới trung bình !gamma plus
trên trung bình

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gamma"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.