Recent Searchs...
stave broaden rượu nếp quickly dusicyon cancrivorus free agent prismy smash-and-grab raid cảnh ngộ projectionist loopy generalize spleen halloo vet statistics upgrade ease musculus quadriceps femoris quadriceps bark chạc pricy clack steep anecdote dainty subtend sex piecer 不是 toward tractableness thanh formularize revivify esse propylaea installation breed passiveness cain doze forgery betoken brew thỏ self-existent specialise drowse off halo understate ekka parade looking for ordinance
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.