Recent Searchs...
reaction-propulsion engine soda sortition tee turn down man-of-war short bone whorlywort crenation caring cain now bratty chủ hoà litigiousness poster paint kiên chí conglomerate numinous unsubjugated bột ngọt bare version herbert clark hoover digitalis lutea anchovy-paste gân cốt betoken octonal entry word reverse transcriptase inhibitor box-seat đĩa run aground sounding pilgrim ball-bearing contentious confiscation platyrrhinian erupt kotow magniloquence bắc telegram dog-in-a-blanket medical aid adjustable r japanese ivy uterine contraction diapensia family
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.